Terug

Spoed & Crisis

Spoedklinieken

Sommige mensen hebben zulke psychische problemen, dat zij kort moeten worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Behandeling in de thuissituatie of op één van onze ambulante locaties is in dit soort situaties niet meer genoeg. Als u of uw dierbare wordt opgenomen vindt dit plaats op een open of gesloten afdeling. Wij beschikken over een aantal spoedklinieken (afdelingen) die gericht zijn op de behandeling van een psychiatrisch aandoening. Met medicatie, (groeps)gesprekken en activiteiten doen we er – samen met de cliënt – alles aan om hem of haar zo snel mogelijk terug te laten keren naar huis.

De cliënten van de spoedklinieken herstellen in een omgeving waar structuur, veiligheid en rust centraal staan. Cliënten worden doorverwezen door de huisarts of andere professional. Ook worden sommige cliënten doorverwezen door hun Yulius-behandelaar omdat zij al in behandeling zijn. Daarnaast worden sommige cliënten opgenomen via de Crisisdienst van Yulius.

Behandeling

Behandeling in de spoedkliniek van Yulius richt zich op de behandeling van psychiatrische problemen. Samen met het behandelteam en zijn of haar naasten werken onze cliënten aan het verbeteren van hun psychisch evenwicht en klinisch herstel. Met als doel zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen. Onderzoek wijst namelijk uit dat mensen beter en sneller herstellen van hun psychiatrische klachten als zij in hun eigen woonomgeving zijn. Een snelle terugkeer naar huis (of een beter passende woonsetting) is dus erg belangrijk.

HIC

Wij werken daar waar nodig vanuit het High Intensive Care Model (HIC). Dit houdt in dat wij intensieve behandeling inzetten om te klachten van cliënten snel hanteerbaar en verdraagbaar te maken. We hebben non-stop aandacht voor de cliënt: van opname tot ontslag. Natuurlijk hebben wij ook oog voor de naasten van onze cliënten. Als het nodig is, is er aandacht voor maatschappelijke zaken. Hiernaast is het belangrijk dat de cliënt aan de slag gaat met het krijgen en behouden van een goede dag- en nachtstructuur, balans tussen rust en inspanning, goede zelfzorg, gezonde voeding, dagactiviteiten en lichaamsbeweging.

Crisisinterventie

De spoedkliniek heeft verschillende functies. Wanneer iemand in een psychiatrische crisis is kunnen mensen bij de spoedkliniek worden opgenomen. Ook doen wij aan diagnostiek en farmacotherapie (begeleiding bij medicatieaanpassingen). Het kan ook zo zijn dat mensen worden opgenomen die dat niet willen. Een rechter kan besluiten om iemand tegen zijn of haar wil op te nemen. Dit kan via een In Bewaring Stelling (IBS) of een Voorlopige Machtiging (VM).

Samenstelling teams

De multidisciplinaire behandelteams van onze spoedklinieken bestaan uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, artsen in opleiding en (huis)artsen. Op de afdelingen werken verpleegkundigen, verzorgenden-IG, begeleiders, groepswerkers, bewegingstherapeuten, maatschappelijk werkers en een specialist levensbeschouwelijk zorg. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met mensen met geestelijke problemen en zijn toegewijd aan de zorg. De behandeling wordt dagelijks gemonitord zodat snel kan worden bijgesteld indien nodig. In de spoedklinieken wordt 24 uur per dag gewerkt aan de behandeling.

Behandelduur

We houden de verblijfsduur van onze cliënten in de spoedkliniek graag zo kort mogelijk. Hoe lang iemand verblijft in de spoedkliniek is zeer verschillend en afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt. Sommigen verblijven een paar dagen in de spoedkliniek en anderen een paar weken. Wanneer iemand terugkeert naar huis blijven wij uiteraard betrokken bij het herstel van de cliënt. Wij bieden dan vaak specialistische zorg in de eigen omgeving, kortdurend met Intensive Home Treatment en langdurend via onze FACT-teams.  

Herstelgericht

In al onze spoedklinieken wordt herstelgericht gewerkt. We richten ons samen met de cliënt en zijn of haar omgeving op klinisch herstel: de klachten verhelpen of verdraagzaam maken zodat de cliënt weer terug kan keren naar huis. In de behandeling betrekken wij de familie of andere naasten. Natuurlijk doen we dit altijd in overleg met de cliënt zelf. Yulius heeft ook oog voor mantelzorgers: wij bieden hen passende ondersteuning zodat zij minder snel overbelast raken.

Locaties

Onze drie spoedklinieken bevinden zich in Sliedrecht en Dordrecht. Op locatie De Gantel in Sliedrecht bevinden zich 5 afdelingen, onderverdeeld in Spoed 1 en Spoed 2. Op locatie Kasperspad in Dordrecht zit Spoed 3. Deze locatie telt 3 afdelingen. Iedere afdeling van onze spoedklinieken  heeft een eigen werkwijze en behandelklimaat. Bij de opname wordt gekeken op welke afdeling de cliënt het beste zal herstellen.

Contact

Verblijft uw naaste bij ons in de spoedkliniek en bent u contactpersoon? U heeft dan al informatie ontvangen over de contactmogelijkheden met de spoedkliniek. Voor de zekerheid vermelden wij hieronder de telefoonnummers van de locaties. Bel deze nummers alstublieft alléén als u contactpersoon bent. Wij verstrekken alleen informatie aan de contactpersonen van onze cliënten.

  • De Gantel 1: 088 405 67 21 (Spoed 2)
  • De Gantel 2: 088 405 67 20 (Spoed 2)
  • De Gantel 3 & 4: 088 405 12 32 (Spoed 1)
  • De Gantel 6: 088 405 12 53 (Spoed 1)
  • Kasperspad: 088 405 32 10 (Spoed 3)

Voor alle overige (algemene) vragen neemt u contact op met ons Klant Contact Center via 088 40 50 600.